Statut

 

S T A T U T U L

ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE ŞTIINŢE PENALE

CAPITOLUL I

DENUMIREA; STATUTUL JURIDIC; SEDIUL; DURATA.

Art. 1. Denumirea asociaţiei este „ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE PENALE”, denumită în continuare „Asociaţia”.

Art.2. Asociaţia Română de Ştiinţe Penale este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea nr.21/1924 pentru persoanele juridice.

Art.3. Sediul asociaţiei este în Bucureşti, strada Şerban Vodă, nr.41, sector.4.

Asociaţia poate înfiinţa filiale şi în alte localităţi din ţară, în condiţiile prevăzute de art. 20 din prezentul statut.

Art.4. Asociaţia se înfiinţează pe durata nedeterminată.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE; SCOPUL.

Art.5. Asociaţia are ca obiect:

 1. a. organizarea de activităţi ştiinţifice în domeniul dreptului penal, dreptului procesual penal şi a dreptului execuţional penal (în continuare, drept penal);
 2. b. să contribuie la iniţierea şi îmbunătăţirea unor proiecte de acte normative în domeniile de mai sus;
 3. c. să stimuleze cunoaşterea legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei penale în rândul juriştilor, în vederea aplicării corecte a legii penale şi a respectării ordinii de drept democratice;
 4. d. să contribuie la cunoaşterea legislaţiei şi doctrinei penale din alte ţări şi să stimuleze studiile de drept penal comparat;
 5. e. să stimuleze colaborarea juriştilor români la revistele de drept penal din ţară şi din străinătate.

Art.6. În sensul prevederilor art.40 din Legea nr.21/1924, Asociaţia poate desfăşura activităţi aducătoare de venituri, potrivit hotărârii generale a membrilor.

Art.7. Asociaţia se poate afilia la organizaţii internaţionale din domeniul dreptului penal.

Art.8. În vederea realizării obiectivelor prevăzute în art.5, Asociaţia:

 1. asigura participarea membrilor Asociaţiei la cursuri, colocvii, simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice în domeniul dreptului penal, în ţară şi în străinătate;
 2. organizează manifestări ştiinţifice în ţară cu participarea şi a penaliştilor din străinătate;
 3. editează „Revista de Drept Penal” şi lucrări cu caracter ştiinţific în materia dreptului penal;
 4. asigură difuzarea Revistei de Drept Penal, precum şi a altor lucrări de specialitate din domeniul dreptului penal:
 5. face propuneri Parlamentului şi Guvernului în scopul elaborării unor proiecte de acte normative cu caracter penal şi colaborează la elaborarea acestora;
 6. desfăşoară, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior juridic şi cu Institutul de Cercetări Juridice, cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul dreptului penal;
 7. organizează un centru de documentare în domeniul dreptului penal şi sprijină procurarea de literatură juridică penală română şi străină. Centrul de documentare va asigura informarea tuturor specialiştilor şi a publicului larg asupra problematicii de drept penal, de drept procesual penal şi de drept execuţional penal.

Art.9. Patrimoniul Asociaţiei este format din drepturile şi obligaţiile dobândite în condiţiile legii, în special din difuzarea revistei şi a lucrărilor prevăzute în art.8 lit.d. şi din cotizaţii ale membrilor Asociaţiei. De asemenea, Asociaţia primeşte donaţii în condiţiile legii de sponsorizare.

CAPITOLUL III

          MEMBRII ASOCIAŢIEI; DREPTURI; OBLIGAŢII.

          Pierderea calităţii de membru.

Art.10. Poate deveni membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale orice persoană licenţiată în drept care desfăşoară activităţi ştiinţifice sau practice în domeniul dreptului penal ori care se preocupă de problemele dreptului penal, recunoaşte şi se conformează Statutului Asociaţiei.

Art.11. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 2. să-şi exprime liber părerile în problemele privind activitatea Asociaţiei;
 3. să fie desemnaţi, ca reprezentanţi ai Asociaţiei, la acţiuni interne şi internaţionale;
 4. să beneficieze de baza materială a Asociaţiei (săli de documentare, bibliotecă, literatura de specialitate, culegeri bibliografice etc.).
 5. să fie recompensaţi pentru activitatea depusă.

Art.12. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 1. să participe la activităţile organizate şi să contribuie financiar la sporirea patrimoniului Asociaţiei;
 2. să recunoască şi să respecte Statutul Asociaţiei;
 3. să nu întreprindă acţiuni contrare scopului Asociaţiei.

Art. 13. Calitatea de membru al Asociaţiei se poate pierde:

 1. la cerere, prin exprimarea dorinţei de a se retrage;
 2. prin excludere, în cazul în care un membru al Asociaţiei aduce prejudicii materiale sau morale Asociaţiei.

CAPITOLUL IV.

ORGANELE DE CONDUCERE

Art.14. Adunarea Generală este organul suprem al Asociaţiei şi se compune din toţi membrii Asociaţiei. Adunarea Generală se reuneşte, în sesiune ordinară, odată la 4 ani la locul şi la data stabilite de Consiliul de Conducere şi în sesiune extraordinară la convocarea Consiliului de Conducere sau la cererea unei cincimi din membrii săi.

Adunarea generală are următoarele atribuţii:

 1. adoptă statutul Asociaţiei şi modificările aduse ulterior;
 2. stabileşte numărul vicepreşedinţilor Asociaţiei, al membrilor consiliului de conducere şi al biroului consiliului de conducere;
 3. alege şi revocă pe membrii consiliului de conducere, pe preşedintele şi pe vicepreşedinţii Asociaţiei, pe secretarul general, pe secretarul general adjunct şi pe trezorierul Asociaţiei;
 4. hotărăşte cu privire la excluderea membrilor Asociaţiei;
 5. aprobă şi modifică bugetul de venituri şi cheltuieli;
 6. aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de conducere;
 7. adoptă hotărâri în orice alte probleme ale organizării şi conducerii Asociaţiei.

Toţi membrii adunării generale au drept de vot egal.

Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi.

Art.15. Consiliul de conducere al Asociaţiei este compus din membrii aleşi de adunarea generală a Asociaţiei şi din membrii de drept. Fac parte, ca membrii de drept, din consiliul de conducere:

–  preşedinţii filialelor Asociaţiei;

–  profesorii de drept penal, procedura penală şi de drept execuţional penal, atestaţi în această calitate de Consiliul de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Consiliul de conducere se întruneşte, de regulă, odată pe an şi hotărăşte cu votul majorităţii membrilor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.

Mandatul membrilor consiliului de conducere are o durată de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

Art.16. Consiliul de conducere are următoarele atribuţii:

 1. alege şi revocă pe membrii biroului consiliului de conducere care nu sunt aleşi din  adunarea generală;
 2. alege şi revocă pe membrii comisiei de cenzori ai Asociaţiei;
 3. aprobă informările prezentate de Biroul Consiliului de Conducere;
 4. hotărăşte în orice alte probleme ale Asociaţiei, cu excepţia celor date în competenţa adunării generale.

Pe lângă Consiliul de conducere al Asociaţiei vor putea funcţiona comisii pe probleme: comisia de drept penal, comisia de drept procesual penal, comisia de drept execuţional penal. Asemenea comisii vor putea funcţiona şi în cadrul filialelor Asociaţiei.

Art.17. Biroul Consiliului de conducere al Asociaţiei este format din preşedintele Asociaţiei, vicepreşedinţii, secretarul general, secretarul general adjunct şi trezorierul Asociaţiei.

Mandatul membrilor Biroului Consiliului de conducere are o durată de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeşi.

Biroul are următoarele atribuţii:

 1. aprobă utilizarea fondurilor băneşti ale Asociaţiei;
 2. stabileşte activităţile aducătoare de venituri ale Asociaţiei;
 3. stabileşte cuantumul cotizaţiei pentru membrii Asociaţiei;
 4. alege şi revocă, prin votul majorităţii membrilor biroului, comitetul de direcţie şi colegiul de redacţie al Revistei de Drept Penal;
 5. angajează personal necesar Asociaţiei şi Revistei de Drept Penal;
 6. îndrumă şi controlează activitatea Revistei de Drept Penal;
 7. stabileşte preţul de vânzare al revistei de Drept Penal, numărul şi destinaţia exemplarelor gratuite;
 8. aprobă informarea privitoare la cheltuielile de protocol ale redactorului şef al Revistei de Drept Penal;
 9. prezintă Consiliului de Conducere informări privind gestiunea Asociaţiei şi a Revistei de Drept Penal. Informarea, aprobată de consiliul de conducere, se prezintă adunării generale pentru descărcarea de gestiune;
 10. aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi ale consiliului de conducere.

CAPITOLUL V.

TREZORIERUL

Art.18. Trezorierul asigură executarea şi supravegherea operaţiunilor financiar-bancare ale Asociaţiei. De asemenea, întocmeşte bilanţul contabil potrivit dispoziţiilor legale. Trezorierul răspunde în faţa consiliului de conducere de îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.

CAPITOLUL VI.

COMISIA DE CENZORI

Art.19. Controlul gestiunii Asociaţiei este asigurat de Comisia de Cenzori formată din 3 membri aleşi pe o perioadă de 2 ani.

Consiliul de conducere stabileşte şi un număr de 3 cenzori supleanţi.

Comisia de cenzori are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. verifică modul de gospodărire a fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă, informează periodic biroul consiliului de conducere asupra constatărilor făcute;
 2. La încheierea exerciţiului financiar, controlează inventarul, documentele contabile întocmite de trezorieri şi documentele întocmite de Biroul consiliului de conducere; verifică situaţia conturilor Asociaţiei şi a bilanţului contabil; prezintă un raport informativ biroului consiliului de conducere.

4. la lichidarea Asociaţiei, controlează operaţiile de lichidare.

Atribuţiile şi modul de organizare al Comisiei de Cenzori precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

CAPITOLUL VII.

FILIALELE ASOCIAŢIEI.

Art.20. Filialele Asociaţiei se înfiinţează în centre universitare, precum şi în alte localităţi unde există un număr de cel puţin 10 membri ai Asociaţiei.

Art.21. Filialele Asociaţiei desfăşoară următoarele activităţi:

 1. organizează manifestări ştiinţifice în domeniul dreptului penal, procesual penal şi executional penal;
 2. difuzează Revista de Drept Penal;
 3. asigură colaborarea membrilor filialei la Revista de Drept Penal;
 4. ţin evidenţa membrilor Asociaţiei aparţinând filialei, urmăresc plata cotizaţiilor şi vărsarea cotei de 50% în contul Consiliului Central al Asociaţiei;
 5. contribuie la procurarea de lucrări de specialitate şi le pun la dispoziţia membrilor pentru documentarea acestora.

Art.22. Filialele Asociaţiei sunt conduse de un comitet format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, aleşi prin votul membrilor Asociaţiei aparţinând filialei.

Procesul verbal de constituire a filialei se înaintează Consiliului de Conducere.

La şedinţa de constituire participă un membru al consiliului de conducere. Cu ocazia constituirii, se va stabili şi sediul filialei.

Art.23. Din cotizaţiile membrilor filialei, Comitetul acesteia reţine 50% din care îşi asigură fondurile necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute de art.21. Controlul gestiunii fondului se asigură de Comisia de Cenzori a Asociaţiei.

CAPITOLUL VIII.

MODIFICAREA STATUTULUI. DIZOLVAREA.

LICHIDAREA; MODUL DE REZOLVARE A LITIGIILOR.

Art. 24. Modificarea statutului Asociaţiei se face la propunerea consiliului de conducere, cu aprobarea adunării generale şi cu îndeplinirea cerinţelor de fond şi formă, precum şi de publicitate prevăzute de lege.

Art.25. Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în următoarele situaţii;

 1. când adunarea generală hotărăşte dizolvarea Asociaţiei prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor;
 2. când obiectul şi scopul Asociaţiei nu mai pot fi realizate;
 3. când prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a decis dizolvarea Asociaţiei;
 4. în orice alte situaţii prevăzute de lege.

Art.26. În caz de dizolvare, Asociaţia va fi lichidată potrivit legii.

Art.27. Litigiile cu terţii se soluţionează de către instanţa de judecată competentă potrivit legii.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIŢII FINALE

Art.28. Prezentul statut se completează cu reglementările legale în vigoare.

Comments are closed.