Conducerea

Adunarea Generală este organul suprem al Asociatiei si se compune din toti membrii Asociatiei. Adunarea Generala se reuneste, în sesiune ordinara, o data la 4 ani la locul si la data stabilite de Consiliul de Conducere si în sesiune extraordinara la convocarea  Consiliului de Conducere sau la cererea unei cincimi dintre membrii sai.
Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

 1. adopta statutul Asociatiei si modificarile aduse ulterior;
 2. stabileste numarul vicepresedintilor Asociatiei, al membrilor Consiliului de Conducere si al Biroului Consiliului de Conducere;
 3. alege si revoca pe membrii Consiliului de Conducere, pe presedinte si pe vicepresedintii Asociatiei, pe secretarul general,  pe secretarul general adjunct si pe trezorierul Asociatiei;
 4. hotaraste cu privire la excluderea membrilor Asociatiei;
 5. aproba si modifica bugetul de venituri si cheltuieli;
 6. aproba descarcarea de gestiune a Consiliuilui de conducere;
 7. adopta hotarâri în orice alte probleme ale organizarii si conducerii Asociatiei.

Toti membrii Adunarii Generale au drept de vot egal.Hotarârile se iau cu majoritatea membrilor prezenti. Consiliul de Conducere al Asociatiei este compus din membrii alesi de Adunarea Generala si din membrii de drept. Fac parte ca membrii de drept din Consiliul de Conducere presedintii filialelor Asociatiei si profesorii de drept , de procedura penala si de drept executional penal, atestati în aceasta calitate de Consiliul de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

Consiliul de Conducere se întruneste de regula o data pe an si hotaraste cu votul majoritatii membrilor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.Consiliul de Conducere are urmatoarele atributii:

 1. alege si revoca pe membrii biroului Consiliului de Conducere care nu sunt alesi de Adunarea Generala;
 2. alege si revoca pe membrii comisiei de cenzori ai Asociatiei;
 3. aproba informarile prezentate de Biroul Consiliului de Conducere;
 4. hotaraste în orice alte probleme ale Asociatiei, cu exceptia celor date în competenta Adunarii Generale.

Pe lânga Consiliul de Conducere a Asociatiei vor putea functiona comisii pe probleme, cum ar fi comisia de drept penal, comisia de drept procesual penal, comisia de drept executional penal.Atari comisii vor putea functiona si în cadrul filialelor Asociatiei.

Biroul Consiliului de Conducere a Asociatiei este format din presedintele Asociatiei, vicepresedintii, secretarul general, secretarul general adjunct si trezorierul Asociatiei.Mandatul membrilor Biroului Consiliului de Conducere are o durata de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.Biroul are urmatoarele atributii:

 1. aproba utilizarea fondurilor banesti ale Asociatiei ;
 2. stabileste activitatile aducatoare de venituri ale Asociatiei ;
 3. stabileste cuantumul cotizatiei pentru membrii Asociatiei ;
 4. alege si revoca, prin votul majoritatii membrilor biroului, comitetul de directie si colegiul de redactie al Revistei de Drept Penal ;
 5. angajeaza personalul necesar Asociatiei si Revistei de Drept Penal ;
 6. îndruma si controleaza activitatea Revistei de Drept Penal ;
 7. stabileste pretul de vânzare al Revistei de Drept Penal, numarul si destinatia exemplarelor gratuite;
 8. aproba informarea privitoare la cheltuielilor de protocol ale redactorului-sef al Revistei de Drept Penal ;
 9. prezinta Consiliului de Conducere informari  privind gestiunea Asociatiei si a Revistei de Drept Penal. Informarea, aprobata de Consiliul de Conducere, se prezinta Adunarii Generale pentru descarcarea de gestiune
 10. aduce la îndeplinire hotarârile Adunarii Generale si ale Consiliului de Conducere. 

(Extras din Statut)