0

Formular participare  CONFERINȚA “PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI PENAL LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL “

 CONFERINȚ“PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI PENAL LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL “

17 Mai 2019

Bucharest

Informații despre participant

Nume ___________________________________________

Titlu științific: _________ (Prof. /Dr./altul) Dl./Dna./Dra. ______________

Prenume _____________________________________________

Organizația____________________________________________

Adresa________________________________________________

Cod poștal:_______________________ Oraș______________

Telefon ______________________________________________

Fax______________________ E-mail________________________

 

Titlul temei: __________________________________________________________________

Rezumat _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuvinte cheie: ________________________________________________________________

 

Taxa de participare sesiune ştiinţifică, 17 mai 2019

_____  Fără lucrare  150 lei

_____  Cu lucrare 200 lei

 

Data _________/___________/_________

Semnătura _________________________

0

Conferinta ARSP 17 Mai 2019 „PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI PENAL LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL”

Stimaţi colegi,

Asociația Română de Științe Penale, în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană din București, are deosebita plăcere de a vă invita la tradiţionala Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice, cu tema

PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI PENAL LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL”

17 mai 2019

Bucureşti

La această Conferință națională cu participare internațională care se va ține la sediul Universității Româno-Americane, începînd cu ora 09.30 (08.45 – 09.30 înregistrarea participanților), vor fi prezenți, pe lângă membrii Asociației şi cadre didactice, specialişti din diverse domenii ale ştiinţelor juridice, precum şi practicieni ai dreptului.

Rațiunea unei astfel de Conferințe are la bază dorința membrilor Asociației de a contribui la deslușirea acelor chestiuni de drept penal și de procedură penală rămase controversate și sub imperiul noilor coduri, cu toată strădania comisiilor de redactare a acestora și a eforturilor instanței supreme în unificarea practicii judiciare, în vederea unei interpretări și aplicări unitare a legii penale.

De asemenea, Conferința își propune să abordeze și chestiuni mai puțin cercetate ori de noutate pentru a oferi o sursă de inspirație legiuitorului la redactarea normelor penale, dar și unele argumente care să servească organelor judiciare penale în activitatea acestora de investigare și de cercetare a unor forme noi de criminalitate gravă internă sau cu element de extraneitate.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Înscrierea lucrării/lor se va face până la data de 22 aprilie 2019, prin e-mail, trimiţând formularul de participare completat şi rezumatul împreună cu cuvintele cheie la adresa de e-mail: revdpenal@gmail.com cu menţiunea „ Sesiune ARSP -2019”.

Achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei se va realiza până la 22 aprile 2019 în contul RO97RNCB0082033600380005, deschis la BCR Unirea, pe numele Asociației Române de Științe Penale, Cod Fiscal 8222533, cu menţiunea „taxă participare sesiune ştiinţifică, 17 mai 2019”. Participanții care nu se înscriu cu lucrări vor achita o taxă de participare de 150 lei. În contul taxei de participare se asigură publicarea lucrărilor în Revista de drept penal (indexată în baze de date recunoscute de Ministerul Educației Naționale), materialele necesare participării la lucrările sesiunii, coffe-break şi bufet suedez la prânz). Studenții și masteranzii Universității Româno-Americane sunt scutiți de plata taxei de participare având acces gratuit la lucrările Conferinței.

CERINŢE DE REDACTARE A LUCRĂRILOR

 Redactarea lucrării se va face în limba română, folosind editorul de texte Word, în format A4, pe o singură faţă, aliniat Justify, la un rând distanţă, poziţionată la 2 rânduri distanţă sub rezumat şi cuvintele cheie; margini: (sus/jos/stânga/dreapta) 2 cm, cu font Times New Roman, caractere de 12. Limita recomandată a lucrării : maximum 10 pagini. Aceasta va fi trimisă la adresa de e-mail: revdpenal@gmail.com cu menţiunea „ Sesiune ARSP -2019”.

Titlul lucrării: scris cu majuscule, Times New Roman, caractere de 14, bold, centrat.

Autor/co-autor: numele şi prenumele autorului/autorilor se scrie în dreapta, la două rânduri distanţă sub titlu. Prenumele se scrie cu Times New Roman, caracter 12, italic, bold, iar numele de familie se scrie cu Times New Roman, caracter 12, cu majuscule, italic, bold. După numele de familie se va trece un asterix şi, ca notă de subsol, se va scrie calitatea autorului, gradul didactic, titlul ştiinţific (dacă este cazul), instituţia sau locul de muncă (pentru fiecare autor separat, dacă este cazul).

Rezumatul şi cuvintele cheie: în limita a 10 rânduri de text, redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, se scriu la începutul lucrării respectând următoarele cerinţe: Times New Roman, caractere de 10, italic, Justify, la două rânduri distanţă de numele autorului.

Notele de subsol: se numerotează în ordinea utilizării lor în text, Times New Roman, caractere de 10, Justify.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

 Înscrierile care depăşesc termenul nu vor fi acceptate. Prezentarea şi susţinerea lucrărilor se face în limba română. Durata de expunere a unei lucrări va fi de maximum 15 minute. Lucrările care nu vor fi trimise până la termenul stabilit, nu vor fi publicate. De asemenea, lucrările care nu vor fi susţinute în cadrul sesiunii nu vor fi publicate. Programul detaliat al sesiunii va fi comunicat în timp util.

 

PREȘEDINTELE

COMITETUL DE ORGANIZARE

PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN DUVAC

0

Convocator – Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 15 martie 2019

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE PENALE

Nr. 1 din 01.02.2019

Bucureşti, B-dul Magheru nr. 22, sector 1

C O N V O C A T O R

Având în vedere art. 11 alin. 2 teza I şi art. 13 alin. 1 din Statutul Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din 26 noiembrie 2010, autentificat sub nr. 1065 din 10.10.2011 (denumit în continuare Statutul Asociaţiei),

Ţinând seama de Hotărârea adunării generale a Asociaţiei din 16.03.2018, când s-a stabilit ca moment al ţinerii adunării generale pe anul 2017, în sesiune ordinară, data de 15.03.2019,

În temeiul art. 20 din Statutul Asociaţiei

Se convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale vineri, 15 martie 2019 orele 09,30 la Sala Senatului Universității Româno-Americane, din Bd. Expoziției, Nr.1B, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul de activitate a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pe anul 2018

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC

Președinte executiv al Asociației

Redactor şef al Revistei de drept penal

  1. Raportul trezorierului asupra situaţiei financiare a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2018.

Ec. Simona Mihaela ANDREI

Trezorierul Asociaţiei

  1. Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2018

Petrică ANTON

Membru în Comisia de cenzori

  1. Programul de activitate a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2019

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC

Președinte executiv al Asociației

Redactor şef al Revistei de drept penal

  1. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2019.

av. Vasile BĂICULESCU

Secretar general adjunct al Asociaţiei

  1. Proiectul Hotărârii Adunării Generale a Asociației Române de Științe Penale din 15 martie 2019..

Lector. univ. dr. Nicolae GROFU

Vicepreşedinte al Asociaţiei

Redactor şef adjunct al Revistei de drept penal

  1. Proiectul Hotărârii Consiliului Director a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din 15 martie 2019.

dr. Vlad-Alexandru VOICESCU

Secretar general al Asociaţiei

  1. Diverse

 

PREȘEDINTE EXECUTIV AL ASOCIAŢIEI

 Prof. univ. dr. Constantin DUVAC